10 Nisan 2016 Pazar

son konu örnekler geliyor bunları öğreneceksiniz

9.5.1. Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
9.5.1.1. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını tanımlar ve birbirleriyle ilişkilendirir.
9.5.1.2. Kullanım amaçlarını göre termometre çeşitlerini ve sıcaklık birimlerini karşılaştırarak  sunar.

9.5.1.3. Farklı ısı ve sıcaklık birimlerinin ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
a. Isı (Kalori ve Joule) ve sıcaklık ( C, F, K) için birim dönüşümleri yapılır.
9.5.1.4. Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar.
a. Öz ısının maddeler için ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanır.
b. Öğrencilerin farklı maddelerin öz ısılarını ısı-sıcaklık grafiklerinden hesaplamaları sağlanır.

c. Öğrencilerin öz ısıları farklı maddelerin sıcaklık değişimlerinin günlük hayattaki
etkileri ile ilgili örnekler vermeleri sağlanır.
9.5.2. Hâl Değişimi
9.5.2.1. Ortamdan enerji alınması veya ortama enerji verilmesi ile hâl değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar.

a. Öğrencilerin donma, erime, kaynama ve yoğunlaşma kavramlarını enerji ile ilişkilendirmeleri sağlanır.

b. Öğrenciler maddelerin sıcaklık ve hal değişimi için gerekli ısıyı hesaplar, ısı-sıcaklık grafiklerini çizer

c. Öğrencilerin ısı-sıcaklık grafiklerini çizmeleri ve yorumlamaları sağlanır.
9.5.3. Isıl Denge
9.5.3.1. Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramlarıyla olan ilişkisini açıklar.
a. Öğrencilerin simülasyonlar ve gösterimler kullanarak ısıl dengenin sıcaklık deği-
şimi ve ısı ile ilişkisini gözlemlemeleri sağlanır.
9.5.4. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
9.5.4.1. Enerji iletim yollarını açıklar.
a. Öğrencilerin iletim, ışıma ve konveksiyon yolu ile enerji aktarımını en iyi gerçekleştiren
katı, sıvı ve gazlara örnekler vermeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin enerji iletim yollarını kullanılarak geliştirilen uygulamalara örnekler
vermeleri sağlanır.
9.5.4.2. Bir maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri açıklar.
a. Öğrencilerin maddelerin enerji iletim hızını günlük hayat olayları ile ilişkilendirmeleri
sağlanır.
b. Matematiksel işlemlere girilmez.
9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
a. Öğrencilerin ısı yalıtım yollarını araştırmaları sağlanır.
b. Öğrenciler ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve çözümler üretmeleri sağlanır.

c. Proje tasarımında gruplar oluşturulmasına, ortak kararlar alınmasına, görevlerin
paylaştırılmasına, sürecin ve ürünün değerlendirilmesine imkân verilir.
9.5.4.4. Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın nedenlerini açıklar.
9.5.4.5. Küresel ısınma olayının sebepleri ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı etkiler üzerine
argüman oluşturur.
9.5.5. Genleşme
9.5.5.1. Katı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme olaylarını karşılaştırır.
a. Öğrencilerin günlük hayattaki olayları inceleyerek genleşmenin etkilerini karşılaştırmaları sağlanır.

b. Öğrencilerin suyun diğer maddelerden farklılık gösteren sıcaklık-hacim ve sıcaklık-özkütle
grafiklerini yorumlamaları ve günlük hayattaki etkilerini tartışmaları
sağlanır.